Christen of Moslim

Jezus zei tegen hem: "IK BEN de Weg en de Waarheid en het Leven. Alleen door Mij kun je bij de Vader komen.

DE BIJBEL IN DE KORAN


De Koran is het Heilige Boek voor de Moslims. Het is het pure heilige woord van Allah zonder werk van mensen. Het is geschreven in het Arabisch en in deze taal heeft de engel Gabriël het geopenbaard aan de profeet Mohammed. Tijdens het gebed moet de koran in het Arabisch worden gelezen.Vertalen is mogelijk maar dan spreekt men niet meer over de koran maar over de betekenis van de Koran in het Nederlands, Frans enz. De koran is heilig, een moslim gaat er voorzichtig mee om. Het boek wordt op een standaard  gelegd, nooit op de grond. Er mag ook geen ander boek op liggen. De koran is het ongeschapen woord van God.  Het bevat dertig delen, elk deel heeft een aantal soera’s sommige groot en sommige klein 114 in totaal Laten we wat lezen over wat in de koran staat  over het Christelijk geloof en Islam.

De Koran laat zien dat de Bijbel waar is
De Bijbel is waar in de tijd van  de Heere Jezus.
Wanneer een Christen een tekst uit de Bijbel aanhaalt in gesprek met een moslim om uit te leggen waarom hij iets gelooft, zal de moslim vrijwel zeker zeggen: Maar jullie Bijbel is veranderd. Maar zou de Moslim in zijn koran wel gelezen hebben wat daar in geschreven staat over de Bijbel.

1. Marjam- of soera nr 19
12- O Jah’ja, (Johannes de Doper) houd u krachtig aan het Boek( Torah, het Oude Testament). Wij schonken hem wijsheid, terwijl hij nog een kind was. Volgens dit vers wordt aan Johannes de Doper geopenbaard dat hij zich aan het boek moet houden


2. Al Imraan- of soera nr 3
48- En Hij(Allah) zal hem (Jezus) het Boek (de goddelijke wet) en de Wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwijzen. Dit betekent dat God de Heere Jezus voor zijn geboorte zal onderwijzen in de Torah. Deze woorden spreekt Allah tegen Maria.


3. Attahriem- of soera nr 66
12-  En met Maria, de dochter van Imraan( de moeder van de Heere Jezus), die haar kuisheid bewaarde; toen ademden Wij haar Onze Geest in  - zij geloofde in het Woord van haar Heer en Zijn Boeken en behoorde tot de gehoorzamen.
Dit betekent dat Maria de moeder van Jezus geloofde in het Woord en de Boeken van God. (Torah is de het oude testament en Injil is nieuw testament).
In de Islam gelooft men dat Maria de dochter van Imraan,  de moeder van de Heere Jezus is. Maar Maria de dochter van Imraan is eigenlijk Mirjam, dochter van Amran, zus van Mozes.


4. Ali Imraan- of soera nr 3
49- En Hij (de Heere Jezus) zal een boodschapper voor de kinderen Israëls zijn. Ik kom tot u met een teken van uw Heer. Ik zal u uit klei de vorm van een vogel maken, dan adem Ik daarin en hij zal een vogel worden, door Allah’s gebod. En ik genees de blinden en de melaatsen en doe de doden herleven en Ik deel u mede, wat gij zult eten en wat gij in uw huizen zult  opslaan. Voorzeker, daarin is voor u een teken, indien gij gelovigen zijt.

50- Ik kom tot u met een teken van uw Heer bevestigende wat voor  Mij was, namelijk, de Torah en om u iets, van wat u was verboden toe te staan; vreest daarom Allah en gehoorzaamt mij. Conclusie:Dit betekent dat de Heere Jezus zei dat Zijn Evangelie getuigen zou van de waarheid van de Torah.

        

5. Al  Maidah- of soera nr 5
46- En Wij deden Jezus, zoon van Maria in hun voetsporen treden, vervullende, hetgeen voor Hem in de Torah was (geopenbaard), en Wij gaven Hem het Evangelie, dat licht en leiding bevatte, bevestigende hetgeen daarvoor in de Torah was en een leiding en een vermaning voor de godvrezenden.

 

6. Al  Maidah- of soera nr 5
110. Wanneer Allah zal zeggen; O Jezus, zoon van Maria, gedenk Mijn Gunst aan u en uw moeder, toen Ik U met de Geest van heiligheid versterkte, dat Gij als Kind en op middelbare leeftijd tot het volk spraakt en toen Ik u het Boek en de wijsheid en de Torah en het Evangelie onderwees en toen Gij door Mijn gebod uit klei de vorm van een vogel maakte, dan er in blies en het een vogel werd door Mijn gebod; en toen Gij de blinden en de melaatsen door Mijn gebod hebt genezen en de doden opgewekt; en toen Ik de kinderen Israëls er van weerhield ,( u te doden), toen Gij met duidelijke tekenen  tot hen kwaamt en degenen onder hen die verwierpen, zeiden; Dit is niet, dan klaarblijkelijke tovenarij. De betekenis van 5 en 6 is dat God de Heere Jezus onderwees in de Torah.


Conclusie:Door het lezen van deze verzen in de koran kunnen we concluderen dat de echte onveranderde Torah aanwezig was in de eerste eeuw toen de Heere Jezus leefde.

De Koran laat zien dat de Bijbel waar is
De Bijbel is waar in de tijd van Mohammed
1. Saba- of soera nr 34
31- En de ongelovigen zeggen ; Wij zullen stellig aan deze verkondiging (koran) niet geloven, noch wat hij in zijn handen houdt (is het Oude en Nieuwe Testament)

Conclusie:Als de Bijbel niet van waarde was tijdens mohammed, had hij deze niet in zijn handen gehouden!!!

2. Joenos- of soera nr 10
37- En deze Koran kon door niemand buiten Allah worden voortgebracht. Integendeel, hij is de vervulling van datgene wat er voor was (het Oude en Nieuwe Testament) en is een uiteenzetting van de Wet door de Heer der Werelden, daaraan is geen twijfel.

Conclusie:De koran laat hier zien dat er geen twijfel bestaat over het Oude en Nieuwe Testament.


3. Al Ahqaaf- of soera nr 46
12- En voordien was het Boek van Mozes een leiding en een barmhartigheid: en dit Boek (de Koran) is bevestigend in duidelijke taal, om de onrechtvaardigen te waarschuwen en als verblijdend nieuws voor de goeden.
Conclusie: Hier bevestigt de koran dat het Boek van Mozes leiding en barmhartigheid geeft.


4. Ali Imraan- of soera nr 3
3- Hij heeft u het Boek met de waarheid  (de koran) nedergezonden, vervullende, hetgeen er aan voorafgaat (het Oude en Nieuwe Testament) en Hij zond voordien de Torah en het Evangelie als leiding voor het volk.
Conclusie: De koran vervult wat in het Oude en Nieuwe Testament staat beschreven en bevestigt dat die zijn gezonden als leiding voor het volk.

5. Al Maidah- of soera nr 5
48- En Wij hebben u (mohammed) het Boek (de koran) met de waarheid geopenbaard vervullende hetgeen daarvoor in het Boek(de Bijbel) was (verkondigd) en als bewaker daarover.
Conclusie: De koran is geopenbaard aan Mohammed om de Waarheid van de Bijbel die daarvoor was geopenbaard te vervullen. De koran is ook de bewaker over de waarheid van de Bijbel.

Conclusie
Door het lezen van deze verzen kunnen moslims duidelijk zien hoe de Torah en het Evangelie waar en onveranderd waren in de tijd van Mohammed.

De koran laat zien dat de Bijbel waar is en zal nooit veranderd
1. Joenos of soera 10
64  Er zijn voor hen blijde tijdingen in het tegenwoordige leven en het Hiernamaals. De woorden van Allah kennen geen verandering - dat is inderdaad de opperste zegepraal

Conclusie:
De woorden van Allah kennen geen verandering
Dat betekent:
1-        de Bijbel zal nooit veranderd worden.
2-        de Heere God zal niet van zijn woorden afwijken.
3-        Als de Heere God toch wat  anders zegt, dan zou Hij een leugenaar zijn.

Beste moslim(a): heb je nog twijfel over de waarheid van de Bijbel? Dan zou ik je adviseren om zo snel moegelijk de Bijbel te lezen. Dat kan ook via het internet.
http://www.denieuwebijbelvertaling.nl/. En als de koran later zegt dat de Bijbel vervalst is, dan ligt het niet aan de Bijbel maar wel aan u.

Beste broeders en zusters,
Ik gebruikte enkele soera’s uit de Koran om daarmee aan te geven dat de Bijbel waar was in de
tijd van de Heere Jezus en in de tijd van mohammed. Dit heb ik gedaan omdat het voor veel
Moslims onacceptabel is om ‘bewijzen‘ uit andere boeken dan de koran te accepteren. Daarbij
gebruikte ik ook teksten uit de Bijbel om alles goed uit te kunnen leggen. Het feit dat ik soera’s
uit de koran heb aangehaald betekent niet dat ik geloof in de koran maar soms heb ik deze
gedeelten nodig om iets goed uit te kunnen leggen.